Home

ที่มาของแพทย์วิถีธรรม:-

ปัจจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมากขึ้น เรื่อย ๆ และในความเจ็บป่วยแต่ละครั้งจะต้องเสียทั้งเวลา เงินทอง และสุขภาพจิตในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยเรื้อรัง ค่าใช้จ่ายในการรักษาในโรคที่่ต้องรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง  เช่น ความดัน เบาหวาน ไขมัน หัวใจ มีค่อนข้างสูง  ซึ่งเป็นภาระต่อตนเอง ครอบครัว รวมทั้งภาครัฐต่าง ๆ
             การดูแลสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีธรรมนั้น จะช่วยควบคุมป้องกันโรค บำบัดบรรเทาโรค และฟื้นฟูสุขภาพในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อร้ง 
        "หมอเขียว" ใจเพชร กล้าจน เป็น ผู้บูรณาการองค์ความรู้หลักแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ปัญหาสุขภาพของประเทศไทย ๓ ประการ ได้แก่
                  ๑.ปริมาณผู้ป่วย ชนิดของความเจ็บป่วย และความรุนแรงของการเจ็บป่วยโดยรวมเพิ่มมากขึ้น
                  ๒.ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยเพิ่มมากขึ้น
                  ๓.ยิ่งนับวันประชาชนก็ยิ่งมีศักยภาพที่น้อยลงในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วย ตนเอง (พึ่งตนเองไม่ได้หรือพึ่งตนเองได้น้อย)
                หลักแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการดูแลสุขภาพแบบพึ่งตนที่นำเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์สุขภาพ แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนทางเลือก และแผนพื้นบ้าน รวมถึงหลัก ๘ อ. เพื่อสุขภาพที่ดีของสถานบันบุญนิยม มาบริหารจัดการ องค์ความรู้ ประยุกต์ ผสมผสาน บูรณาการด้วยพุทธธรรม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เหมาะสมและสามารถแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ ณ สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน นำไปสู่การปฏิบัติที่ ประหยัด ปลอดภัย เรียบง่าย และได้ผลเร็ว แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ พึ่งตนเองได้ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก และมีความยั่งยืน

ที่มา : http://morkeaw.net/