การรายงานผลกรณีค่าวิกฤต
 • กรณีที่ผลการตรวจมีค่าที่อยู่ในเกณฑ์ค่าวิกฤตของห้องปฏิบัติการ จะปฏิบัติดังนี้

ห้องปฏิบัติการโดยผู้ตรวจสอบผลการตรวจวิเคราะห์ หรือผู้รับรองรายงานผลการตรวจ (Authorized signature) เป็นผู้โทรศัพท์แจ้งแพทย์หรือพยาบาลที่ได้รับมอบหมายให้ทราบพร้อมกับลงบันทึกในคอมพิวเตอร์ LIS โดยระบุชื่อผู้รับโทรศัพท์ รายละเอียดของการรายงานค่าวิกฤตในช่อง comment และรหัสผู้โทรศัพท์แจ้งจะปรากฏในบันทึกโดยอัตโนมัติในคอมพิวเตอร์ LIS ด้วย

การรายงานผลทางโทรศัพท์

กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก มีนโยบายไม่ให้ทำการรายงานผลทางโทรศัพท์ หากแพทย์ผู้ใช้บริการต้องการทราบผล แต่ ขณะนั้น ไม่สามารถพิมพ์ใบรายงานผลเองได้ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากแพทย์ โทรศัพท์มาถามที่ห้องปฏิบัติการได้ โดยทั้งนี้ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์จะบันทึก การรายงานผลทางโทรศัพท์ ในคอมพิวเตอร์ LIS ไว้เป็นหลักฐาน โดยระบุชื่อผู้สอบถาม และผลการตรวจวิเคราะห์ที่แจ้ง พร้อมให้ทวนค่ารายงานผลให้ผู้แจ้งทราบด้วย

 • Analytical Turn around time หมายถึง เวลาตั้งแต่รับสิ่งส่งตรวจ ถึงรายงานผล
 • Total Turn around time หมายถึง เวลาตั้งแต่ลงทะเบียน ชำระเงิน และ เจาะเลือด ณ หน่วยเจาะเลือดถึงรายงานผล

การประกันผลการทดสอบ หมายเหตุ ทุกการทดสอบตามตารางอาจเกินเวลาที่กำหนด อาจเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น Repeated Lab,เครื่องเสีย , ไฟฟ้าดับ , ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ซึ่งกรณีดังกล่าว ทางห้องปฏิบัติการจะโทรศัพท์แจ้งแพทย์ หรือ ward หรือ ผู้ใช้บริการทราบ และประสานงานกับโรงพยาบาลในเครือข่ายหรือผู้รับเหมาช่วงในการส่งตัวอย่างตรวจ

ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เป็นค่าวิกฤติที่ต้องรายงานผลทางโทรศัพท์

 • เคมีคลินิก

รายการทดสอบ

ค่าต่ำ

ค่าสูง

Albumin

≤ 1.5 g/dl

None

Amylase

-

≥ 3x upper limit of normal

Bilirubin Total

None

≥ 15 mg/dl

Bicarbonate ( CO2)

≤ 12 mMol/l

None

BUN

None

> 100 mg/dl (ยกเว้นผู้ป่วย  CRF เดิมไม่ต้องรายงาน)

Calcium

≤ 7 mg/dl

≥ 12 mg/dL

Drug Analyses

None

> upper limit of therapeutic range

Glucose (adult)

≤ 50 mg/dl

≥ 400 mg/dl

Glucose (newborn)

≤ 40 mg/dl

≥ 300 mg/dl

Lactic Acid

None

≥ 5 mEg/dl

Magnesium

≤ 1.2 mg/dl

≥ 4.9 mg/dl

Osmolarity serum

≤ 265 mOsm/kg

≥ 320 mOsm/kg

Phosphorus

≤ 2 mg/dl

≥ 4.5 mg/dl

Potassium

≤ 2.5 mmol/L

> 6.0 mmol/L

Sodium

≤ 120 mmol/L

> 150 mmol/L

Troponin I

รายงานทุก case  เมื่อตรวจเสร็จ

ข .  โลหิตวิทยา


รายการทดสอบ

ค่าต่ำ

ค่าสูง

WBC
Neutrophil

< 2,500 /mm3
< 0.5

> 30,000 /mm
None

Hematocrit
0-2 week
2 week -12 years
> 12 years

 

< 40 %
< 30 %
< 18 %

 

> 65 %
> 59 %
> 59 %

Platelets

< 50,000 /mm3

> 1,000,000 /mm3

Smear for malaria

None

Positive

Bleeding time

None

> 15 min

PTT
Non-heparinize
Heparinized

 

None
None

 

> 70 sec
> 100 sec

INR

None

> 5.0

ค.  งานจุลทรรศนศาสตร์คลินิก
Urine sugar        ≥  3+
Urine Albumin   ≥  3+

ง.  จุลชีววิทยาคลินิก

 • Positive CSF (directigen), Blood culture or Sterile body fluid culture or gram stain
 • Positive India ink for Crytococcus  neoformans       
 • เชื้อที่จัดว่าเป็นสาเหตุโรคติดต่อที่ต้องรายงาน
  • V. cholerae 01  (โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง)
  • N.meningitidis   (โรคไข้กาฬหลังแอ่น)
  • C.diphtheriae    (โรคคอตีบ)
 • รายการเชื้อแบคทีเรียดื้อยา ที่ต้องเฝ้าระวัง และ ต้องรายงานหอผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบทันทีที่ตรวจพบ
  • E.coli , K.pneumoniae , K.oxytaca , Enterobacter spp. ดื้อยา Ertapenem และ/หรือ Meropenem
  • เชื้อ Samonella ที่ไม่ได้พบใน stool และ ดื้อยา CTX , CAZ , CRO (3rd Gen Cephalosporin)
  • เชื้อ Enterococcus ที่ดื้อ Vancomycin (VRE)
  • เชื้อ S.pneumoniae จาก Sterile site ที่ดื้อยา Penicilin , 3rd Gen Cephalosporin (CTX , CAZ , CRO) , Carbapenem (ETP , MEM) , Fluoroquinolones (NOR , CIP)
  • เชื้ออื่นๆที่ดื้อยาผิดปกติ เช่น Beta-streptococcus ที่ดื้อ Ampicilin หรือ Penicilin

จ.   ธนาคารเลือด
Coomb’s test  : Positive