1.อุณหภูมิ
สารบางชนิดในสิ่งส่งตรวจ  เสื่อมสลายได้เร็วมาก  จำเป็นต้องใช้ความเย็นช่วยในการรักษาสภาพไว้  เช่น  Blood  Gas , Prothrombin  time , Partial thromboplastin time , Thrombin time , Ionized calcium , Parathyroid hormone , Gastrin, Ammonia , Lactic Acid ,Renin ,Catecholamine , Glucagon , ACTH , Aldosterone , การส่งตรวจ Chromosome  Culture
สารบางชนิดเมื่อถูกความเย็นจะสลายหรือเสียสภาพ เช่น  CD 4 , CD 8 , Cold- agglutinine , Cryofibrinogen

2.แสงสว่าง

          สารบางชนิดในสิ่งส่งตรวจมีความไวต่อแสง  เมื่อถูกแสงสว่างโดยตรงจะสูญเสียได้  เช่น  Bilirubin , Vitamin B12 , Folate ,Carotene , Metanephrine จึงต้องวางให้พ้นแสง

3.ช่วงเวลา และท่า ( นั่ง , ยืน , นอน ) ในการเจาะเก็บสิ่งส่งตรวจ
ความเข้มข้นของสารต่างๆในร่างกายในช่วงเวลา 1 วัน  จะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาและท่าทางในขณะที่เจาะเก็บสิ่งส่งตรวจ  เช่น  Cortisol  , Renin , Aldosterone , Protein bound substances  เช่น Protein  , Albumin , Calcium , Iron , Lipids


4.ระยะเวลาในการนำส่งสิ่งส่งตรวจ
การส่งตรวจบางชนิดต้องใช้สิ่งส่งตรวจที่ใหม่สด  และรีบนำส่งตรวจวิเคราะห์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด   อาจต้องมีการนัดหมายล่วงหน้า  เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้อง


5.สภาพสิ่งส่งตรวจที่ไม่พึงประสงค์
สิ่งส่งตรวจบางอัน มีสภาพที่ไม่พึงประสงค์     เช่น   มีการแตกของเม็ดเลือดแดง  (  Hemolysis  ) มีความขุ่น ( Lipemic ) หรือมีสีเหลือง ( Icteric ) มีผลกระทบต่อการส่งตรวจบางชนิด  เช่น  Potassium ,
Inorganic  phosphate , Sodium , Calcium , Renin  , Enzymes ( ALT , AST , CK ) , Iron  และการตรวจที่ใช้การวัดสี ( Colorimetric Detection ) เช่น Bilirubin , Lipids


6.การปนเปื้อน
การปนเปื้อนของสารบางชนิดในสิ่งส่งตรวจ  อาจเนื่องจาก Anticoagulants  ,  Preservatives , Bacterial  or  Fungal  Growth


7.การเก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจวัดระดับยาในกระแสเลือด
7.1เวลาที่เจาะเก็บเลือด  ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติทาง Pharmacokinetic ของยา, รูปแบบการให้ยา,   กำหนดการให้ยา, เหตุผลในการตรวจระดับยา และปัจจัยอื่นๆ  เช่น  ยาที่ให้ร่วมกัน, สภาวะของโรค,อายุ ,น้ำหนัก  , เพศ

7.2สภาวะที่เหมาะสมต่อการวัด  ควรให้ยามีการดูดซึมและกระจายตัวอย่างสมบูรณ์  , มีระดับความเข้มข้นในเลือด  ที่สภาวะคงที่  , การวัดระดับยาที่ความเข้มข้นสูงสุด ( Peak ) หรือต่ำสุด ( trough )  ในช่วงการให้ยาขึ้นกับ  half  life  ของยา