1. ให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการและส่งต่อตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการอื่นหรือห้องปฏิบัติการอ้างอิง
  2. ทำหน้าที่ควบคุม  Stock  จ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เก็บตัวอย่างตรวจให้กับหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลโพธาราม  และโรงพยาบาลอื่น ๆ
  3. รวบรวมหนังสือนำส่งตัวอย่างจากโรงพยาบาลในเครือข่ายเพื่อคิดค่าบริการและส่งหลักฐานไปยังฝ่ายการเงินและบัญชี  เพื่อเรียกเก็บค่าบริการไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ  ประจำทุกเดือน
  4. รับผิดชอบงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานพัสดุ  และสนับสนุนงานด้านวิชาการของกลุ่มงาน
  5. รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ภายในกลุ่มงานและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ  ทั้งภายในโรงพยาบาลและภายนอกโรงพยาบาล