รายการทดสอบที่ให้บริการ  24  ชั่วโมง (Emergency)

 1. งานตรวจทางเคมีคลินิก
  1. Blood  gas
  2. Glucose
  3. BUN
  4. Creatinine
  5. Electrolytes
  6. LD
  7. CK
  8. hs Troponin I
 2. งานตรวจทางโลหิตวิทยา
  1. CBC
  2. Hematocrit
  3. Cell  count (Body fluid)
  4. PTT
  5. PT
  6. Malaria
 3. งานจุลทรรศนศาสตร์ และอื่น ๆ
  1. Urine Exam
  2. Stool  Exam
  3. Stool  Occult blood
  4. Pregnancy  test
 4. งานบริการโลหิต
  1. การขอเลือดและส่วนประกอบของเลือด
  2. การจองเลือดและส่วนประกอบของเลือด
 5. งานจุลชีววิทยา
  1. gram stain
  2. AFB stain
  3. Hemoculture
  4. India ink
 6. งานภูมิคุ้มกันวิทยา
  1. Anti-HIV
  2. RPR ( สำหรับเคสบริจาคอวัยวะ)
  3. HBsAg
  4. Anti HBs
  5. Anti HBc
  6. Antu-HCV ( สำหรับเคสบริจาคอวัยวะ)