วิธีการรายงานผล

เมื่อทำการตรวจทางห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้ว ผลการตรวจจะถูกตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ที่ได้ผ่านการประเมินในด้านการตรวจสอบผล และจะส่งผลการตรวจเข้าระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล ( HIS) ซึ่งผู้ใช้บริการสามารถเรียกดูผล และพิมพ์ใบรายงานผลได้เอง อย่างไรก็ตามกรณีมีปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง ห้องปฏิบัติการจะให้บริการรายงานผล โดยพิมพ์ผลการตรวจวิเคราะห์จากระบบ LIS เพื่อเพิ่มความสะดวกของผู้ใช้บริการ และเจ้าหน้าที่จะนำผลการตรวจไปให้ที่ห้องตรวจต่างๆ
ผลการตรวจที่ทางหอผู้ป่วยต้องมารับผลเอง ได้แก่ งานจุลชีววิทยา งานธนาคารเลือด งานเซลล์วิทยา ผล Anti-HIV และการตรวจวิเคราะห์ที่ส่งตรวจภายนอก
หมายเหตุการณ์การรายงานผลที่ผ่านระบบระบบ LIS ได้แก่งาน โลหิตวิทยา จุลทรรศนศาสตร์ เคมีคลินิก และภูมิคุ้มกันวิทยา ในส่วนของงานจุลชีววิทยาจะรายงานผลทางโปรแกรม M web และ Lab ที่ส่งตรวจภายนอกจะ Scan ลง Hos xP