การติดป้ายชื่อผู้ป่วยบนหลอดเก็บเลือด

Ocross%5B1%5D   ปิด sticker เป็นแนวตรง ไม่ม้วนเกลียวรอบหลอดเก็บเลือด
Ocross%5B1%5D   เมื่อปิด sticker แล้วยังมองเห็นแถบสีที่บอกชนิดของหลอดเก็บเลือดและเว้นช่องว่างให้เห็นขีดบอกระดับเลือดที่ต้องเจาะ และระดับเลือดที่ใส่ลงมาในหลอด
Ocross%5B1%5D  ถ้า sticker ยาวเกินหลอดเก็บเลือด ให้ตัดส่วนที่เกินออกได้ โดยให้เหลือส่วนที่เป็น HN. และ ชื่อ หรือจะพับ sticker ส่วนที่เกินเข้าหากันก็ได้

 

Test การทดสอบและการเลือกใช้หลอดเก็บเลิอด (ค้นหา Test ที่ต้องการ)

 

ชนิดหลอดเก็บเลือดและลำดับการใส่หลอด

 
Hemoculture
Sodium citrate
Clotted blood
Lithium heparin
EDTA
NaF
 

1.

ตรวจดูว่าป้ายชื่อผู้ป่วย ที่ติดที่ใบขอตรวจ และ หลอดเก็บเลือด ตรงกัน หรือไม่

2.

ถามชื่อและนามสกุลผู้ป่วยทุกครั้งเมื่อจะเจาะเลือด

3.

ไม่ควรรัดแขนผู้ป่วยนานเกิน 1 นาที เนื่องจากอาจทำให้ค่าของการตรวจบางอย่างเปลี่ยนแปลงไป

4.

ในกรณีที่มีการส่งเลือดหลายหลอด ลำดับในการใส่เลือดลงหลอด ให้ปฏิบัติดังนี้

 

ลำดับของหลอดเก็บเลือด

 

จำนวนครั้งที่เขย่า ( mix )

1. tube hemoculture

 

3-5 ครั้ง

2. tube sodium citrate

(จุกสีฟ้า)

3-4 ครั้ง

3. tube clotted blood

(จุกสีแดง)

5 ครั้ง

4. tube lithium heparin

(จุกสีเขียว)

8 ครั้ง

5. tube EDTA

(จุกสีม่วง)

8 ครั้ง

6. tube sodium fluoride

(จุกสีเทา)

8 ครั้ง

 

 

5.

 เมื่อใส่เลือดลงหลอดแล้ว ต้องเอียงหลอดเป็นมุม 180 องศา ดังรูปด้านล่าง
(จำนวนครั้งตามที่ระบุไว้ในข้อ 4 )

6.

 เซ็นชื่อผู้เจาะเลือด และลงเวลาเจาะเลือด ในช่องที่กำหนดไว้ในใบขอตรวจ

รูปแสดง วิธีการเขย่า ( mix) เลือดกับสารที่เคลือบอยู่ในหลอด ( Additive) ในหลอดเก็บเลือดสูญญากาศอย่างถูกวิธี โดยเอียงหลอดพลิกกลับไปมาในแนว 180 องศา ไม่ควรเขย่าหลอดแรงๆ เพราะจะทำให้เกิด hemolysis

 

 

 

การให้บริการเบิก-จ่ายวัสดุวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์เก็บตัวอย่างตรวจ

จันทร์-ศุกร์ 13.30 -16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

 

การบริการรับสิ่งส่งตรวจ

นำสิ่งส่งตรวจมาส่งที่กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก   ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง
 
สถานที่รับสิ่งส่งตรวจ

ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก มีสถานที่รับสิ่งส่งตรวจ 2 แห่ง คือ

 1. หน่วยเจาะเลือด ชั้น 1 ตึกอำนวยการเก่า, เปิดบริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7.00-15.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
 2. ห้องปฏิบัติการอาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 3 โทรศัพท์ (032) 355 300-9 ต่อ 496 รับสิ่งส่งตรวจตลอด 24 ชั่วโมง

การเก็บรักษาตัวอย่างหลังหารวิเคราะห์

 1. EDTA  blood  เก็บไว้  7  วัน  Slide CBC เก็บไว้ 7 วัน
 2. Citrate  blood  เก็บไว้  24  ชั่วโมง
 3. Clotted  blood  แล้ว  เก็บไว้  3 วัน
 4. ปัสสาวะที่ตรวจกรณีUA  ไม่ได้เก็บ
  1. ถ้าตรวจสารเสพติดให้ผลบวก จะสอบถามผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะส่งตรวจยืนยันหรือไม่ ถ้าไม่ส่งก็จะไม่เก็บ
 5. ตัวอย่างส่งตรวจ Anti –HIV  หลังการวิเคราะห์ถ้าให้ผลลบเก็บไว้  1  สัปดาห์ แต่ตัวอย่างที่ให้ผลบวกแยกserum เก็บไว้ 1  ปี
 6. อุจจาระ ทิ้งภายในวันที่ทดสอบ
 7. ตัวอย่าง Body fluid เก็บไว้ 1 วัน
 8. Slide  AFB  stain  เก็บไว้อย่างน้อย 1  เดือน
 9. Slide  Gram stain  เก็บไว้อย่างน้อย 7  วัน

กรณีที่ต้องวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

 1. สิ่งส่งตรวจชนิดนั้นเก็บยากเช่น Body fluid ต่าง ๆ ให้ตรวจเท่าที่ตรวจได้โดยประสานกับแพทย์พร้อมระบุสาเหตุของสิ่งส่งตรวจที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด เช่น น้ำเจาะปอด Clot หรือ CSF เก็บได้น้อย
 2. เลือดที่ Hemolyse แต่จำเป็นต้องตรวจ เขียนที่ใบแล็บว่า hemolyse และแนบเอกสารแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงผลกระทบที่เกิดและการแปลผล