เวลาปฏิบัติงาน
          เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
ในเวลาราชการ  ส่งใบขอเลือดพร้อมเลือดที่ ห้องรับสิ่งส่งตรวจชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
เบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อธนาคารเลือด 
500     ห้องปฏิบัติงาน     
507      ห้องพักเวรชาย   (หลังเที่ยงคืน)         
508      ห้องพักเวร หญิง (หลังเที่ยงคืน)
ถ้าติดต่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ห้อง LAB โทร 497             

การรายงานผล

  1. รายการทดสอบที่ทำการทดสอบทุกวัน  จะรายงานผลทันทีที่ทำการทดสอบเสร็จภายในวันนั้น 
  2. รายการที่ทดสอบสัปดาห์ละครั้งจะนัดรับผล 2 สัปดาห์
  3. รายการทดสอบที่ต้องนำส่งห้องปฏิบัติการภายนอกโรงพยาบาลจะนัดรับผลตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในคู่มืออัตราค่าบริการ