ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก อาจทำการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ ในกรณีที่เห็นว่า การตรวจทางห้องปฏิบัติการในสิ่งส่งตรวจดังกล่าว อาจให้ค่าที่เชื่อถือไม่ได้ และเกิดผลเสียในการแปลผลการทดสอบ โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับสิ่งส่งตรวจ จะโทรศัพท์แจ้งบุคลากรทางการแพทย์ที่ส่งสิ่งส่งตรวจนั้นมา พร้อมทั้งบันทึกใน คอมพิวเตอร์ LIS ถ้าผู้ส่งตรวจยังยืนยันที่จะทำการทดสอบ ห้องปฏิบัติการจะทำการตรวจและ พิมพ์รายละเอียดสภาพที่ไม่เหมาะสมของสิ่งส่งตรวจนั้น ๆ ลงใน คอมพิวเตอร์ LIS ซึ่งจะปรากฏในใบรายงานผล เกณฑ์การปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ มีดังนี้

    Ocross%5B1%5D

การติดป้ายสิ่งส่งตรวจไม่ถูกต้อง

 

1.

ชื่อ - นามสกุลในใบส่งตรวจไม่ตรงกับชื่อ - นามสกุลที่ติดบนภาชนะสิ่งส่งตรวจนั้น

2.

ไม่ติดป้ายชื่อ - นามสกุล บนภาชนะสิ่งส่งตรวจ

    Ocross%5B1%5D

การส่งสิ่งส่งตรวจ โดยไม่มีใบขอตรวจ

    Ocross%5B1%5D

สิ่งส่งตรวจที่เก็บในภาชนะที่ไม่ถูกต้อง หรือ ใช้สารกันเลือดแข็งที่ไม่ถูกต้อง ตามที่ห้องปฏิบัติการ
กำหนด

    Ocross%5B1%5D

สิ่งส่งตรวจหกเลอะภาชนะที่เก็บสิ่งส่งตรวจ หรือใบขอตรวจ

    Ocross%5B1%5D

ปริมาณสิ่งส่งตรวจไม่เพียงพอ

    Ocross%5B1%5D

คุณภาพของสิ่งส่งตรวจไม่ได้มาตรฐาน ดังนี้

 

1.

สิ่งส่งตรวจที่ส่งถึงห้องปฏิบัติการช้ากว่ากำหนดเวลาที่ห้องปฏิบัติการกำหนด

2.

สิ่งส่งตรวจที่ clot ในการตรวจที่ต้องใช้ whole blood หรือ plasma ได้แก่ CBC, ESR, PT, APTT, HbA 1c, Blood gas, Homocysteine, Lactate

3.

สิ่งส่งตรวจที่มี hemolysis ในการตรวจบางอย่าง ได้แก่ AST, ALT, Calcium, CPK, PT, APTT, Creatinine, LDH, Magnesium, Phosphorus, Potassium, Transferrin และ Troponin-I

4.

ปริมาณสิ่งส่งตรวจไม่ได้สัดส่วนกับสารกันเลือดแข็งตัวในหลอดเก็บเลือด

5.

สิ่งส่งตรวจนำส่งโดยอุณหภูมิไม่เหมาะสม เช่น Lactate, Blood gas