การให้บริการ Emergency  (ขอผลด่วน)
1.   การส่งตัวอย่าง
1.1  สั่งตรวจทางระบบ HosXP และเลือกสถานะของการต้องการผลโดยเลือกขอผลด่วนพร้อมพิมพ์ใบสั่งตรวจทางระบบ HosXP 
1.2  ต้องนำส่งตัวอย่างห้องปฏิบัติการทันทีหลังจากเก็บตัวอย่าง

  1.  ทดสอบที่ให้บริการและระยะเวลารอคอยผลในแต่ละรายการทดสอบ

รายการทดสอบ

ระยะเวลารอคอยผล

เคมีคลินิก

 

  1.  Amylase

30  นาที

2.  BUN

30  นาที

3.  Blood  gas

10 นาที

4.  CK-MB

30  นาที

5.  Creatinine

30  นาที

6.  Electrolyte

30  นาที

7.  Blood  Ketone

30  นาที

8.  Glucose

30  นาที

9.  Glucose + Protein (CSF)

30  นาที

II โลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์

 

 1.  CBC

30 นาที

2.  Coagulogram (PT,PTT)

45 นาที

3.  VCT

1 ชั่วโมง

4.  Hematocrit

15 นาที

5.  Malaria

1 ชั่วโมง

6.  Cell  count

1 ชั่วโมง

7.  UA (Urinalysis)

30 นาที

  8.  Stool  Exam

1 ชั่วโมง

9. Occult  blood

30  นาที

III  ภูมิคุ้มกันวิทยา

 

1.  Pregnancy  test

30  นาที

2.  Anti –HIV (Rapid test)

30  นาที

  1. ระยะเวลารอผลสำหรับกรณีที่ Request  หลายการทดสอบในกลุ่มเดียวกันหรือหลายกลุ่ม (Panel)

Panel

กลุ่มการทดสอบ

ระยะเวลารอคอยผล

1.

เคมีคลินิก ทุกรายการทดสอบ

1 ชั่วโมง

2.

เคมีคลินิก + CBC หรือ  UA

1 ชั่วโมง

3.

Malaria + UA + Coagulogram

1 ชั่วโมง

4.

UA + Stool  Exam + Occult  blood+ Pregnancy  test

1 ชั่วโมง

5.

CBC + UA + Pregnancy  test + Anti –HIV (Rapid test)

1 ชั่วโมง

6.

Cell  count + Glucose + Protein

1 ชั่วโมง

7.

CBC + Malaria

1 ชั่วโมง

1.

เคมีคลินิก + CBC +  UA

1-2  ชั่วโมง

2.

CBC + Malaria + UA

1-2  ชั่วโมง

3.

CBC + UA + Coagulogram

1-2  ชั่วโมง

4.

CBC + UA + Stool  Exam + Occult  blood

1-2  ชั่วโมง

5.

Cell  count + CBC + UA

1-2  ชั่วโมง

1.

Chem + CBC + UA + Coagulogram

1-2  ชั่วโมง

2.

Chem + CBC + UA + Coagulogram + Stool  Exam +

1-2  ชั่วโมง

 

Pregnancy  test

 

3.

Chem + CBC + UA + Coagulogram + Cell  count

1-2  ชั่วโมง

4.

Chem + CBC + UA+ Cell  count+ Stool  Exam

1-2  ชั่วโมง

ระยะเวลารอคอยผล  =  ระยะเวลาตั้งแต่ห้องปฏิบัติการรับตัวอย่างจนออกรายงานผล