ขั้นตอนการทำงาน

  1. รับสิ่งส่งตรวจ/ ใบส่งตรวจ ทางระบบ HosXP และระบบ LIS และ ตรวจสอบความถูกต้อง
  2. ให้ Lab No จากระบบ LIS
  3. นำส่งตรวจไปยังงานตรวจวิเคราะห์
  4. การวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจ/ เก็บรักษาสิ่งส่งตรวจที่ตรวจเสร็จแล้ว
  5. ตรวจสอบผล
  6. รายงานผล


ภาพที่ 1 แสดงขั้นตอนการทำงาน