ประวัติการก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม

                เนื่องจาก นายพิพัฒน์   ศิริเกษม   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ได้เป็นผู้คิดริเริ่มก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลโพธารามขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลที่เดือดร้อน สนับสนุนการรักษาของโรงพยาบาลโพธารามและสนัสบนุนวิจัยการศึกษาค้นคว้าของโรงพยาบาล ฯ ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับกรรมการก่อตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2528 และ 26 พฤศจิกายน 2528และได้ยื่นหนังสือขออนุญาตจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลโพธารามต่อกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2529  โดยมีทุน ครั้งแรก 135,659.50 บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2529 กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้อนุญาตให้จดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิได้ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้อนุญาตให้เจ้าพนักงานจังหวัดราชบุรี รับจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลโพธารามเป็นนิติบุคคลเลขทะเบียนลำดับที่ 3417 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2529   ดังประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่มที่ 104 ตอนที่16 หน้า 773-775  ลงประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม 2530 สำนักงานตั้งอยู่ที่ตึกอำนวยการชั้นบน   โรงพยาบาลโพธาราม   เลขที่ 1082 ถนนทรงพล   อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ในการจัดการของมูลนิธิ ในวาระเริ่มแรก   มีคณะกรรมการดำเนินงาน ดังรายนามต่อไปนี้

                      1. นายพิพัฒน์         ศิริเกษม                 ประธานกรรมการ

                      2. นายสุวิทย์         พัฒโนภาษ               รองประธานกรรมการ

                      3. นางนัยนา         โตเต็ม                      กรรมการ

                      4. นางสาวผ่องศรี   กัลป์ยาณสุต            กรรมการ

                      5. นางสายทอง       รักธรรม                 กรรมการ

                      6. นางนรินทร์พันธ์   วิชรัตน์                  กรรมการ

                      7. นายไพรัช           ตั้งยิ่งยง                 กรรมการ

                      8. นายสุนันท์         ศุกลรัตนเมธี            กรรมการและเหรัญญิก

                      9. นางสาวศรีไพ     สมบัติรงรอง            กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

                     10. นางสายใจ         บุญยง                    กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก

                     11. นายสมาน           วัฒนทัพ                กรรมการและเลขานุการ

                     12. นายนภดล         ทรงธรรมพงศ์          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 

 

 

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม

 

 

 

 

 

 

ที่ปรึกษาคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม

 

 

 

 

 

 

 

ประธานกรรมการ กิตติมศักดิ์ มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม