ปี 2550

           มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม   ได้ดำเนินการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และจัดทำตาข่ายกันนกให้กับโรงพยาบาลโพธาราม รายละเอียดต่อไปนี้

1. ตู้อบเด็กชนิดควบคุมอุณหภูมิภายใต้อากาศและอุณหภูมิอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก จำนวน 1 ตู้

ราคา 380,000 บาท

                 2. เครื่อง Biphasic Defibrillator รุ่น 4735A จำนวน 1 เครื่อง ราคา 350,000 บาท

                 3. เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ ชนิด 3 ก๊าซ Vaporizer พร้อมอุปกรณ์เครื่องติดตาม

การทำงานของหัวใจ ระหว่างดมยาสลบครบชุด   จำนวน 1 เครื่อง   ราคา 1,485,000 บาท

                 4. จัดทำตาข่ายกันนกระเบียงชั้น 8 และ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่ 826.32 ตารางเมตร

และตาข่ายครอบสายไฟหน้าห้องจ่ายกลางและฝ่ายโภชนาการ พื้นที่ 87.58 ตารางเมตร จำนวน 1 งาน

ราคา   410,000 บาท

ปี 2552

           มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม ได้ดำเนินการให้กับโรงพยาบาลโพธาราม ดังต่อไปนี้

               1. การจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ นายวิทยา   แก้วภราดัย รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงสาธารณสุข ณ สนามรอยัลราชบุรีกอล์ฟคลับ จังหวัดราชบุรี   ในวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2552

วัตถุประสงค์การแข่งขัน เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลโพธาราม เนื่องจาก

ขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย   ได้เงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ  จำนวนเงิน

1,711,861.48 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยหกสิบเอ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์)

                   รายได้หักค่าใช้จ่ายจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม ได้ดำเนินการ

จัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลโพธาราม จำนวน 5 รายการ ดังนี้

                   1. โคมไฟผ่าตัด ของห้องผ่าตัด   จำนวน 1 โคม   ราคา 750,000 บาท

                  2. เครื่อง Defibrillation   จำนวน 1 เครื่อง  ราคา 300,000 บาท

                   3. เครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟ้าชนิดจอใหญ่   จำนวน 1 เครื่อง   ราคา 350,000 บาท

                   4. เครื่องปั่นตกตะกอน 12 หัว   จำนวน 1 เครื่อง ราคา 57,000 บาท

                   5. Monitor O2 sat   ชนิด Full Option   ราคา 150,000 บาท แถมชนิดมือถือ 1 เครื่อง  

              2. มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม ได้ทำหนังสือถึงสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อขอเงินสนับสนุน

จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ และได้รับเป็นจำนวนเงิน 200,000 บาท เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 โดยให้

มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม ดำเนินการตามวัตถุประสงค์

ปี 2553

           มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ นายจุรินทร์   ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ สนามรอยัลราชบุรีกอล์ฟคลับ จังหวัดราชบุรี   วัตถุประสงค์การแข่งขัน   เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลโพธาราม เนื่องจาก

ขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย   ได้เงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ   จำนวน

1,946,122.31 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบเอ็ดสตางค์)

ปี 2554                  

             มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม ได้ดำเนินการให้กับโรงพยาบาลโพธาราม ดังต่อไปนี้

               1. จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ขนาด 1300 ลิตร  รุ่น T-Max 15    ยี่ห้อ Tuttnouer  

ราคา 3,500,000 บาท (สามล้านห้าแสนบาทถ้วน) ดังนี้

            - เงินจากการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ประจำปี 2553 เงิน 1,500,000 บาท

            - เงินที่ได้จากการบริจาค       จำนวนเงินรวม   2,000,000 บาท

                             - คุณอุดม     กิจเจริญ   ร้านอุดมค้าไม้ และครอบครัว        เงิน   500,000 บาท

                             - คุณกมล     ว่องกุศลกิจ                                             เงิน   250,000 บาท

                            - คุณเที่ยง     ว่องกุศลกิจ                                             เงิน   250,000 บาท

                             - บริษัท เพาเวอร์อีเล็คตริคอล วัน จำกัด                         เงิน   200,000 บาท

                             - บริษัท เพาเวอร์อีเล็คตริคอล ทรู จำกัด                          เงิน   200,000 บาท

                             - บริษัท เพาเวอร์อีเล็คตริคอล ทรี จำกัด                         เงิน   100,000 บาท

                             - บริษัท เพาเวอร์อีเล็คตริคอล จำกัด                             เงิน   100,000 บาท

                             - บริษัท ภัคตร์ แพนนิ่ง ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแทนท์ จำกัด เงิน 100,000 บาท

                           - บริษัท วินด์เทอร์ไบน์ อีเล็คตริคอล จำกัด                       เงิน   100,000 บาท

                               (คุณผ่องศรี   ประดิษฐ์แท่น)

                             - บริษัท เอกซ์เซลเบิร์ชโอลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด            เงิน   100,000 บาท

                             - บริษัท คะเณยะ จำกัด (คุณเงิน ลายเขียว)                    เงิน   100,000 บาท

             2. มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม ได้ดำเนินการให้กับโรงพยาบาลโพธาราม โดยจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ นายจุรินทร์   ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ สนามรอยัล-ราชบุรีกอล์ฟคลับ จังหวัดราชบุรี   ในวันที่ 26 มีนาคม 2554 วัตถุประสงค์การแข่งขัน เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลโพธาราม ได้เงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ   จำนวน 1,340,868.27 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นแปดร้อยหกสิบแปดบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)                  

              3. มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม มอบเครื่องกระตุกหัวใจ ชนิด 2 เฟท ที่จัดซื้อจากเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล เงิน 300,000 บาท เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2554 ให้แก่โรงพยาบาล

โพธาราม

ปี 2555

              มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ

นายแพทย์อนันต์   อริยะชัยพาณิชย์ ประธานกรรมมาธิการ การสาธารณสุขวุฒิสภา ณ สนามรอยัลราชบุรีกอล์ฟคลับ จังหวัดราชบุรี   ในวัน 15 กันยายน 2555 วัตถุประสงค์การแข่งขัน เพื่อหาทุนปรับปรุงศูนย์แพทย์ชุมชนแห่งใหม่ ได้เงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

                  

ปี 2556

              มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยเกียรติยศ

นายแพทย์อนันต์   อริยะชัยพาณิชย์ รองประธานวุฒิสภา ณ สนามรอยัลราชบุรีกอล์ฟคลับ จังหวัดราชบุรี   ในวัน 28 กันยายน 2556 วัตถุประสงค์การแข่งขัน เพื่อหารายได้จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลโพธาราม เนื่องจาก ขาดแคลนไม่เพียงพอต่อการให้บริการผู้ป่วย ได้เงินสุทธิหลังหักค่าใช้จ่าย

ในการดำเนินการ   จำนวน 1,494,614 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสี่พันหกร้อยสิบสี่บาทถ้วน)

ผลการดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม

ปี

รายได้เงินบริจาค

รายได้เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์

2550

2,002.04

-

2551

10,000.00

-

2552

50,000.00

1,991,237.99

2553

12,000.00

                 1,946,122.31

2554

125,000.00

3,640,868.27

2555

7,000.00

1,500,000.00

       รวม

206,502.04

9,078,228.57