แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี 2562

Category: ฝ่ายบริหารทั่วไป
Created on Friday, 21 September 2018 Written by ฝ่ายซ่อมบำรุง

แผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำปี 2562

          งานซ่อมบำรุง ฝ่ายบริหารทั่วไป ได้จัดทำแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการ ซ่อมแซม ตรวจสอบ บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ และอาคารสถานที่ในโรงพยาบาล ให้เพียงพอ พร้อมใช้และปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๑

มีรายละเอียดดังนี้

Thursday the 13th.