เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารสุข ฝ่ายสมาชิก

Category: ฝ่ายการเจ้าหน้าที่
Created on Thursday, 27 September 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

สำเนาคู่ฉบับ

บันทึกข้อความ

เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารสุข ฝ่ายสมาชิก

รายละเอียด

Wednesday the 15th.