optionen handel.

กรรมการบริหาร

Category: เกี่ยวกับโรงพยาบาล
Created on Saturday, 27 April 2013 Written by Administrator


 

 

นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม ประธานกรรมการ
นพ.พงษ์พจน์ ธีรานันตชัย รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ กรรมการ
น.ส.นุชนารถ คงขำ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กรรมการ
นางสุกัญญา ยงสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล กรรมการ
พญ.สุภาภรณ์ อิ่มเจริญ หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม กรรมการ
ทพญ.มนลดา สมพร (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม กรรมการ
นพ.ธวัช เตียวิไล หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม กรรมการ
พญ.พยอม อุดมคำ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ กรรมการ
พญ.อนงค์รัตน์ เตียวิไล หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม กรรมการ
นพ.วัชระ ก้อนแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม กรรมการ
นพ.พีรสิทธิ์ ศิลปวิลาวัณย์ (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ กรรมการ
พญ.วิภาดา ลดาภรณ์วิทยา หัวหน้ากลุ่มงานจักษุวิทยา กรรมการ
นพ.ชัยภัทร ธินรุ่งโรจน์ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา กรรมการ
พญ.ดวงจิตร สมิทธิ์นราเศรษฐ์ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู กรรมการ
พญ.ภัทรี ปิ่นแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช กรรมการ
พญ.นวลพรรณ โพธิสารสกุล หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม กรรมการ
นพ.พีรสิทธิ์ ศิลปวิลาวัณย์ (แทน)หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออโธปิดิกส์ กรรมการ
นางนิภา ศุกลรัตนเมธี หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลีนิก กรรมการ
นางโฉมยง เหลาโชติ หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา กรรมการ
นายรุ่งอรุณ สิทธิพล หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม กรรมการ
นางศุภา เพ็งเลา หัวหน้างานห้องผู้ป่วยหนัก กรรมการ
นางลินจง จำเริญ รักษาการหัวหน้าฝ่ายการเงินฯ กรรมการ
นางอรวรรณ โพธิ์เงิน (แทน)หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป กรรมการ
นางรุ่งศรี รุ่งตระกูล หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กรรมการ
นางชนิตา ตั้งชิงชัย หัวหน้าฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ กรรมการ
นางนฤมล คุณธร หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม กรรมการ
พญ.นภาพร สุขศีลล้ำเลิศ หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญี กรรมการ
 น.ส.สุดา กระจ่าง หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กรรมการ
นางมนัสนันท์ นิตย์เกษม หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน กรรมการ
ดร.ธนวรรณ สินประเสริฐ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการบริหารด้านทรัพยากรบุคคล กรรมการ
นางวรนุช เสือเอี่ยม เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน กรรมการ
พญ.พิมพ์กมล เสียงวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน กรรมการ
น.ส.ปัทมา ชัยสิทธิวงศ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง กรรมการ
น.ส.ปัทมา มิตรธรรมศิริ หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง กรรมการ
นพ.ธีรภัทร์ เบญจศีล หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก กรรมการ
Thursday the 15th.