ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

Category: ร่วมงานกับเรา
Created on Tuesday, 23 June 2020 Written by Administrator

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือก

เรื่อง ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ (ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๔.๒/๕๘ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓) และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก

ดาวน์โหลดเอกสาร ที่นี่

Monday the 10th.