กฏหมาย-พรบ.-ระเบียบ สำหรับการบริหารโรงพยาบาล

Category: ข้อมูลเพื่อการบริหาร2556
Created on Tuesday, 20 May 2014 Written by ฝ่ายบริหาร

กฏหมายและพรบ.

กฏ ก.พ. ว่าด้วยการกระทำการอันเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ พ.ศ. 2553

กฏ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ พ.ศ. 2553

กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552

กฏ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณี พ.ศ.2553

กฏ ก.พ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปี 2

กฏ ก.พ. หลักเกณฑ์และวิธีการการให้บำเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ พ.ศ.2553

กฏ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2552

กฏหมายรัฐะรรมนูญ Constitution2550

การปรับเงินเดือนตามคุณวุฒิ

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ

ข้อบังคับ สป. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2553

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ข้าราชการได้รับเงินเดือน(ตำแหน่งบริหาร ระดับสูง 9 ราย)

คำสั่งมอบอำนาจรองปลัดกระทรวงและข้าราชการปฏิบัติราชการแทนปลัดสธ.

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

พรบ.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉบับที่ 1-6

พรบ.กฏหมาย ระเบียบ การจัดการงบประมาณ

พรบ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ

พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์

พรบ.การศึกษา ปี42 ฉบับ 1

พรบ.การศึกษา ปี42 ฉบับ 2

พรบ.การศึกษา ปี42 ฉบับ 3

พรบ.ข้อมูลข่าวสารข้าราชการ พ.ศ.2540

พรบ.ข้าราชการพลเรือน ปี 2551

พรบ.ข้าราชการพลเรือน 2 2547-2551

พรบ.ข้าราชการพลเรือน 2547

พรบ.เงือนเดือนและเงินประจำตำแหน่ง 4 2547

พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

พระราชกฤษฏีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี ขำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ.2535

พระราชกฤษฏีกาเบี้ยหวัดค่าครองชีพ

พระราชกฤษฏีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ.2553

มาตรฐานกำหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2551

ระเบียบ ก.พ.หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการ โดยการให้ไปปฏิบัติงานในประเทศ พ.ศ. 2549

ระเบียบ กพ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ

ระเบียบกระทรวงการคลัง ปี 54 ฉ 2

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ปี 54 ฉ 10

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน พ.ศ. 2550

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าดวยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 53

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ปี 54 ฉ4

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการศึกษาบุตร ปี 2547

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินการศึกษาบุตร(ฉบับที่2)ปี 2553

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรม พ.ศ.2549

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายฝึกอบรม(ฉบับที่2) พ.ศ.2552

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง(ฉบับที่ 4) ปี 54 ฉ 9

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงฯ พ.ศ.2536

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงฯ(ฉบับที่2) พ.ศ.2544

ระเบียบการเบิดจ่ายเงินจากคลัง การนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551

ระเบียบเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งฯ(พตส.)

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน ต่างประเทศ พ.ศ.2549

ร่างกฏหมายรัฐธรรมนูญ draft_constitution50

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน รมว.สธ.

หลักเกณฑ์และเงือนไขการกำหนดตำแหน่ง

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

ค่าตอบแทน

Pay for Performance_P4P

ระเบียบค่าตอบแทน ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัด ปี44

อัตราจ้างขั้นต่ำ

แผนพัฒนาฉบับที่ 11

Executive summary of 11th Plan

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.11

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ระเบียบกระทรวงการคลังการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ฉ2 2545

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2523

ระเบียบกรทรวงการคลังว่าเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร 2551

ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่าย ปี 2548

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550

ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ปี 2549 (เพิ่มเติม)

ระเบียบการทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ปี 2549

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเดี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2552

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล 2543

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าดวยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ

ระเบียบการลา

มอบอำนาจการการพิจารณาการอนุญาติการลา

ระเบียบ ก.พ. ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการลาไปศึกษาหรือฝึกอบรมภายในประเทศ พ.ศ. 2552

ระเบียบการลา ปี 35 ฉ 2

ระเบียบการลาของข้าราชการ

ระเบียบการลาต่างๆ

ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ ปี 35

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม

สรุประเบียบการลาของพนักงานราชการ

ระเบียบบริหารกองทุนประกันสุขภาพ

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ 2554 

คู่มือหลักประกันสุขภาพ ปี 2553

ประกาศแนวทางรับฝากเงินปี 2553

พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550

พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพ ปี 45

หลักเกณฑ์บริหารจัดการกองทุนประกันสุขภาพ

หลักประกันสุขภาพว่าด้วยโรคต่างๆ งบประมาณ ปี 54

ระเบียบเบิกค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการ

การขอใช้สิทธิรักษาพยาบาลกรณีทำผิดวินัย

การเบิกรักษาค่าพยาบาลการเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการ

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

เงินสวัสดิการเกี่ยวกับรักษาพยาบาล

ระเบียบกระทรวงว่าด้วยการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลโรคไต

สิทธิเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล(บิดา)2548

หลักการเบิกสวัสดิการผู้ป่วยนอกรักษาต่อเนื่อง

อัตราการเบิกค่ารักษาพยาบาลของราชการ

อัตาค่าบริการการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

ระเบียบประกันสังคม

กฏหมายประกันสังคม

พรบ ประกันสังคม ปี 33

พรบ ประกันสังคม ปี 37

พรบ ประกันสังคม ปี 42

ระเบียบประกันสังคม ปี 49

ระเบียบพัสดุ

ระเบียบการ ว่าด้วยการพัสดุ วิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ ปี 49

ระเบียบการว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ปี 2498

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ปี 35

ว่าด้วยการพัสดุ ฉ2 ปี 38

ว่าด้วยการพัสดุ ฉ4 ปี 41

ว่าด้วยการพัสดุ ฉ5 ปี 42

ว่าด้วยการพัสดุ ฉ6 ปี 45

ว่าด้วยการพัสดุ ฉ7 ปี 52

ว่าด้วยการพัสดุ ปี 34

ว่าด้วยการพัสดุอิเล็กทรอนิกส์

สรุป อำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง และ มอบอำนาจ ว่าด้วยการวัสดุ ปี 35

Wednesday the 15th.