การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยรับสถาณการณ์ทางการเมือง

Category: หนังสือเวียนโรงพยาบาลโพธาราม
Created on Tuesday, 27 May 2014 Written by ฝ่ายบริหาร

การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยรับสถาณการณ์ทางการเมืองและการใช้แผนระบบบัญชาการ

Friday the 27th.