ส่งคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Category: หนังสือเวียนโรงพยาบาลโพธาราม
Created on Tuesday, 03 June 2014 Written by ฝ่ายบริหาร

ส่งคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Friday the 27th.