ผังโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลโพธาราม

Category: เกี่ยวกับโรงพยาบาล
Created on Monday, 07 July 2014 Written by Administrator

ผังโครงสร้างการบริหารโรงพยาบาลโพธาราม

 

นายสมบูรณ์ นันทานิช

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม

นางสาวนุชนารถ คงขำ นายพงพ์พจน์ ธีรานันตชัย นางสุกัญญา ยงสว่าง นาบธวัช เตียวิไล นางพยอม อุดมคำ นางสาววิภาดา ลดาภรณ์วิทยา  
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพยาบาล รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ  
             
กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

กลุ่มภารกิจด้านการบริการทุติยภูมิ

และตติยภูมิ

 กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล  กลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ

 กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ

 กลุ่มภารกิจฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สำนักผู้อำนวยการ
1.กลุ่มอำนวยการ 1.กง.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน  1.กลุ่มการพยาบาล  1.กลุ่มงานผู้ป่วยนอก  1.ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  1.งานกิจกรรมพิเศษ 1.ผู้อำนวยการ
2.ฝ่ายบริหารทั่วไป 2.กง.สูตินารีเวชกรรม  2.งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  2.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  2.ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ  2.งานสวัสดิการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธาราม
3.ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 3.กง.รังสี  3.งานผู้ป่วยนอก  3.กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม  3.ฝ่ายแผนงานและยุทธศาสตร์    
4.ฝ่ายการเงินและพัสดุ 4.กง.อายุรกรรม  4.งานผู้ป่วยหนัก  4.กลุ่มงานสุขศึกษา  4.ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคลากร    
5.ฝ่ายโภชนาการ 5.กง.จักษุวิทยา  5.งานห้องคลอด  5.งานการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก  5.ฝ่ายสารสนเทศทางการแพทย์    
6.ฝ่ายสวัสดิการสังคม 6.กง.วิสัญญีวิทยา  6.งานห้องผ่าตัด  6.งานส่งเสริมการแพทย์วิถีธรรม  6.ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูลและการรายงาน    
7.ศูนย์ประกันสุขภาพ 7.กง.ศัลยกรรม  7.งานวิสัญญีวิทยา    7.ฝ่ายพัฒนาคุณภาพบริการ    
  8.กง.โสต คอ นาสิก  8.งานป้องกันและควบการติดเชื้อ        
  9.กง.เวชกรรมฟื้นฟู  9.งานหน่วยจ่ายกลาง        
   10.กง.ศัลยกรรมกระดูก  10.งานผู้ป่วยในอายุรกรรม        
   11.กง.จิตเวช  11.งานผู้ป่วยในศัลยกรรม        
   12.กงกุมารเวชกรรม  12.งานผู้ป่วยในสูตินรีเวชกรรม        
   13.กง.พยาธิวิทยาคลินิกและพยาธิกายวิภาค  13.งานผู้ป่วยในกุมารเวชกรรม        
   14.กง.ทันตกรรม  14.งานผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูก        
   15.กง.เภสัชกรรม  15.งานผู้ป่วยในจักษุ        
   16.นิติเวช  16.ศูนย์รักษ์เคหะ        
             
             
             
             

 

 

 

Friday the 27th.