เพิ่มช่องทางการออกบัตรและให้ส่วนลดค่าเครื่องบินในประเทศ

Category: หนังสือเวียนโรงพยาบาลโพธาราม
Created on Wednesday, 30 July 2014 Written by ฝ่ายบริหาร

หนังสือเวียน

----------------------------

เรื่อง การเพิ่มช่องทางการออกบัตรโดยสารผ่านระบบออนไลน์และการให้ส่วนลดราคาบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางภายในประเทศ สำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ Downloadfile.

Friday the 27th.