แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Category: หนังสือเวียนโรงพยาบาลโพธาราม
Created on Tuesday, 07 October 2014 Written by ฝ่ายบริหาร

แต่งตั้งคณะที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

Friday the 30th.