ระเบียบว่าด้วยการช่วยเหลืองานศพ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอาวุโส

Category: ระเบียบโรงพยาบาลโพธาราม
Created on Monday, 17 November 2014 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

ระเบียบโรงพยาบาลโพธาราม

ว่าด้วยสวัสดิการช่วยเหลืองานศพ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอาวุโส พ.ศ. ๒๕๕๗

รายละเอียดดังนี้ Download

Wednesday the 15th.