ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

Category: หนังสือเวียนโรงพยาบาลโพธาราม
Created on Friday, 12 December 2014 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป

เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ นายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการ ดังนี้

ดูรายละเอียดคลิก ที่นี่

Friday the 30th.