สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุน

Category: ฝ่ายบริหารทั่วไป
Created on Friday, 20 March 2015 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

เรื่อง สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุนเงินทดแทน

 

สำนักงานประกันสังคม ของส่งแนวทางการวินิจฉัยกลุ่มอาการปวดหลังส่วนล่างเนื่องจากการทำงานซึ่งผ่านความเห็นขอบจากคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ มาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบด้านล่าง


 

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

 

Wednesday the 15th.