ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยาคลินิคและพยาธิวิทยากายวิภาคจากองค์กรภายนอก จำนวน 2 ประเภท (136 รายการ) ครั้งที่ 2 22 March 2019 Written by Passadu 1
ตารางราคากลางประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์เลนส์แก้วตาเทียมชนิดพับได้ จำนวน 400 ชิ้น 19 March 2019 Written by Passadu 8
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 คน เป็นเวลา 6 เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 March 2019 Written by Passadu 7
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (แบบ สขร.1) 18 March 2019 Written by Passadu 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 (แบบ สขร.1) 18 March 2019 Written by Passadu 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 (แบบ สขร.1) 18 March 2019 Written by Passadu 7
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 18 March 2019 Written by Passadu 5
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อเลนส์แก้วตาเทียม ชนิดพับได้ 13 March 2019 Written by Passadu 7
ประกาศราคากลางวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 March 2019 Written by Passadu 9
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 March 2019 Written by ฝ่ายพัสดุ 5
Saturday the 23rd.