ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกวดราคาซื้อน้ำยาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ 14 April 2020 Written by Passadu 59
ประกวดราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์พยาธิวิทยาคลินิกและพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 2 ประเภท (135 รายการ) 10 April 2020 Written by Passadu 66
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ รายงานผลการวิเคราะห์จัดซื้อจัดจ้าง 08 April 2020 Written by Passadu 29
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 08 April 2020 Written by Passadu 36
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07 April 2020 Written by Passadu 60
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเวปไซต์ (แบบ สขร.1) ประจำเดือน มีนาคม 2563 03 April 2020 Written by Passadu 33
ขออนุมัติเผยแพร่สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม 2563 03 April 2020 Written by Passadu 43
ประกาศจังหวัดราชบุรี ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจหาปริมาณสารเคมีในเลือด ทางด้านเคมีคลินิกและภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 40 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01 April 2020 Written by Passadu 61
การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษา การประเมิณผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนา 01 April 2020 Written by Passadu 54
ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์พยาธิวิทยาคลินิกและพยาธิวิทยากายวิภาค จำนวน 2 ประเภท (135 รายการ) 31 March 2020 Written by Passadu 51
Thursday the 13th.