งานประชุมวิชาการ/อบรม

Display # 
Title Published Date Author Hits
รายงานสรุปผลการไปประชุม / อบรม / สัมมนา 11 July 2019 Written by งานอบรม 6
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (์National Health R2R Forum) ประจำปี ๒๕๖๒ 04 June 2019 Written by Administrator 43
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา การบริการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันนัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 17 July 2017 Written by ฝ่ายพรส 306
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ 14 July 2017 Written by ฝ่ายพรส 250
โครงการสัมมนาวิชาการ "ทำไมต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560" 04 July 2017 Written by ฝ่ายพรส 269
ขอความร่วมมือการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร ๔.๐" 26 May 2017 Written by ฝ่ายพรส 259
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) 24 May 2017 Written by ฝ่ายพรส 419
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อนนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการธาลัสเมียแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 24 May 2017 Written by ฝ่ายพรส 266
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "มหกรรมวิจัยการดูแลผู้ป่วยในงานประจำปีครั้งที่ ๒" ประจำปี ๒๕๖๐ 23 May 2017 Written by ฝ่ายพรส 271
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 23 May 2017 Written by ฝ่ายพรส 270
Thursday the 18th.