optionen handel.

งานประชุมวิชาการ/อบรม

Display # 
Title Published Date Author Hits
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา การบริการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันนัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 17 July 2017 Written by ฝ่ายพรส 213
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ 14 July 2017 Written by ฝ่ายพรส 158
โครงการสัมมนาวิชาการ "ทำไมต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560" 04 July 2017 Written by ฝ่ายพรส 193
ขอความร่วมมือการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร ๔.๐" 26 May 2017 Written by ฝ่ายพรส 175
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) 24 May 2017 Written by ฝ่ายพรส 235
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อนนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการธาลัสเมียแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 24 May 2017 Written by ฝ่ายพรส 177
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "มหกรรมวิจัยการดูแลผู้ป่วยในงานประจำปีครั้งที่ ๒" ประจำปี ๒๕๖๐ 23 May 2017 Written by ฝ่ายพรส 180
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 23 May 2017 Written by ฝ่ายพรส 178
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการไทย - เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ ๑๐ 23 May 2017 Written by ฝ่ายพรส 176
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม 23 May 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 177
Thursday the 15th.