งานประชุมวิชาการ/อบรม

Display # 
Title Published Date Author Hits
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชา การบริการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันนัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 17 July 2017 Written by ฝ่ายพรส 289
การประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑ 14 July 2017 Written by ฝ่ายพรส 227
โครงการสัมมนาวิชาการ "ทำไมต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560" 04 July 2017 Written by ฝ่ายพรส 252
ขอความร่วมมือการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม เรื่อง "นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร ๔.๐" 26 May 2017 Written by ฝ่ายพรส 246
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (รอบ 2) 24 May 2017 Written by ฝ่ายพรส 369
ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและบทความวิชาการ เพื่อนนำเสนอในงานสัมมนาวิชาการธาลัสเมียแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 24 May 2017 Written by ฝ่ายพรส 252
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ "มหกรรมวิจัยการดูแลผู้ป่วยในงานประจำปีครั้งที่ ๒" ประจำปี ๒๕๖๐ 23 May 2017 Written by ฝ่ายพรส 253
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 23 May 2017 Written by ฝ่ายพรส 246
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการไทย - เซี่ยงไฮ้ ครั้งที่ ๑๐ 23 May 2017 Written by ฝ่ายพรส 246
ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ด้านมะเร็งเต้านม 23 May 2017 Written by ฝ่ายพัสดุ 252
Sunday the 19th.