optionen handel.

ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

Display # 
Title Published Date Author Hits
แบบสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลโพธาราม 15 January 2019 Written by Administrator 2
การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 15 January 2019 Written by พรส 2
สวัสดีปีใหม่ 2562 โรงพยาบาลโพธาราม 30 December 2018 Written by Administrator 9
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "กระทรวงสาธารณสุข ไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 December 2018 Written by Administrator 15
แบบสำรวจความพึงพอใจงานผู้ป่วยใน/งานผู้ป่วยนอก/แบบแสดงความคิดเห็น 23 May 2018 Written by พรส 150
Strategy2018-2020 (Update 10 มิ.ย 2561) 07 May 2018 Written by พรส 248
Photharam 2P Safety Goal 2018 25 January 2018 Written by ศูนย์คุณภาพ 3946
ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ 03 January 2018 Written by พรส 419
เอกสารการตรวจราชการ ปี 2561 29 November 2017 Written by พรส 519
ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 02 November 2017 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 268
Saturday the 19th.