optionen handel.

ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับที่ ๙) 27 November 2017 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 209
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 03 March 2017 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 302
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ฉบับที่3) พ.ศ.2559 19 January 2017 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 283
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ 2559 05 May 2016 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 345
ข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 21 January 2016 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 443
การเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป พ.ศ.๒๕๕๗ 12 October 2015 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 449
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการจังหวัดราชบุรี 18 September 2015 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 464
การกำกับดูแลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 26 August 2015 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 451
ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการประมเินและการปรับค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว 08 April 2015 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 567
พระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ.2494 พศ 2557 30 January 2015 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 600
Thursday the 20th.