optionen handel.

ฝ่ายบริหารทั่วไป

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศ ฝ่ายบริหารทั่วไป เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่รัฐ 4 มาตรการ 05 June 2017 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 196
พิธีประกาศเจตนารมณ์ "สุจริตตามรอยพ่อ ขอทำดีเพื่อแผ่นดิน" 24 February 2017 Written by บริหารทั่วไป 218
แนวทางการประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ 20 August 2015 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 504
แต่งตั้งนายทะเบียนบัตรผู้มีอุปการคุณ 17 June 2015 Written by ฝ่ายบริหาร 453
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม 27 April 2015 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 469
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 27 April 2015 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 464
สถานพยาบาลในความตกลงของกองทุน 20 March 2015 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 500
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระศพสมเด็จพระญาณสังวร 05 March 2015 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 534
ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษาโดยไม่ถือเป็นวันลา 02 March 2015 Written by Administrator 308
ซักซ้อมความเข้าใจ 24 February 2015 Written by ฝ่ายบริหารทั่วไป 491
Thursday the 20th.