optionen handel.

งานแผนงาน

Display # 
Title Published Date Author Hits
แบบรายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ปี 2561 ร.พ.โพธาราม 13 June 2018 Written by แผนงาน 36
"แผนการดำเนินงานตามตามตัวชี้วัดตรวจราชการ ปี 2561 ร.พ.โพธาราม" 09 January 2018 Written by พรส 138
"PA 2561" 09 January 2018 Written by แผนงาน 96
เล่มแผนการตรวจราชการ ประจำปี 2561 15 December 2017 Written by พรส 96
เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) และการมอบนโยบาย การดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข มีงบ 2561 27 September 2017 Written by ฝ่ายแผนงาน 136
แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มภารกิจตามยุทธศาสตร์โรงพยาบาลโพธาราม 5 ปี (2561-2565) 22 September 2017 Written by ฝ่ายพรส 181
แผนยุทธศาสตร์ โรงพยาบาลโพธาราม ปี 2561-2565 09 August 2017 Written by ฝ่ายพรส 525
แบบคำขอตั้งแผนงบประมาณ ประจำปี 2561 09 August 2017 Written by ฝ่ายพรส 134
เอกสารประกอบจัดแผนยุทธศาสตร์ ปี ๖๑ - ๖๕ 26 May 2017 Written by ฝ่ายพรส. 321
แนวทางการขออนุมัติโครงการ ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 21 April 2017 Written by ฝ่ายแผนงาน 175
Saturday the 21st.