ข้อมูลสถิติบริการทั่วไป ปีงบประมาณ 2558
ลำดับ รายการ หน่วยนับ ปี 2557 ปี2558 ปี2558
ต.ค.57 พ.ย.57 ธ.ค.57 ม.ค.58 ก.พ.58 มี.ค.58 เม.ย.58 พ.ค.58 มิ.ย.58 ก.ค.58 ส.ค.58 ก.ย.58 รวม เฉลี่ย
1. ผู้มารับบริการทั้งหมด ครั้ง 320,150 26,905 25,789 25,357 24,165                 102,216 8,518
2. ผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อวัน ครั้ง 1,121 1,130 1,084 1,065 1,015                 4,294 358
3. ผู้มารับบริการทั้งหมด คน 196,948 16,090 16,126 15,860 14,872                 62,948 5,246
4. ผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อวัน คน 690 676 676 666 625                 2,643 220
5. ผู้ป่วยนอกทั้งหมด ครั้ง 239,136 20,884 19,579 20,128 19,055                 79,646 6,637
6. ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ครั้ง 837 877 823 846 801                 3,347 279
7. ผู้ป่วยนอกทั้งหมด คน 162,099 14,227 13,598 13,653 13,322                 54,800 4,567
8. ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน คน 568 598 571 574 560                 2,303 192
9. จำนวนผู้ป่วยใน คน 13,824 1,153 1,164 1,070 984                 4,371 364
10. จำนวนผู้ป่วยใน ครั้ง 14,439 1,221 1,237 1,130 1,062                 4,650 388
11. จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน คน 215 249 210 199 203                 861 72
12. จำนวนวันนอนของผู้ป่วยใน วัน 78,518 7,717 6,598 6,174 6,292                 26,781 2,232
13. จำนวนวันนอนเฉลี่ยต่อราย วัน 5.69 6.69 5.67 5.77 6.39                 24.52 2.04
14. อัตราครองเตียงรวม ร้อยละ 63.29 73.22 64.69 58.58 59.7                 256.19 21.35
15. จำนวนเตียง เตียง 340 340 340 340 340                 340 340
16. อัตราตาย ร้อยละ 2.88 2.52 1.89 2.62 3.15                 10.18 0.85
17. DRG เฉลี่ย                                
18. ความสมบูรณ์เวชระเบียน                                

ข้อมูลสถิติบริการทั่วไป ปีงบประมาณ 2557
ลำดับ รายการ หน่วยนับ ปี 2556 ปี2557 ปี2557
ต.ค.56 พ.ย.56 ธ.ค.56 ม.ค.57 ก.พ.57 มี.ค.57 เม.ย.57 พ.ค.57 มิ.ย.57 ก.ค.57 ส.ค.57 ก.ย.57 รวม เฉลี่ย
1. ผู้มารับบริการทั้งหมด ครั้ง 308,746 26,947 25,142 23,097 26,275 25,254 27,208 23,948 26,526 29,036 30,893 28,092 27,732 320,150 26,679
2. ผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อวัน ครั้ง 1,081 1,132 1,056 970 1,104 1,061 1,143 1,006 1,115 1,220 1,298 1,180 1,165 13,450 1,121
3. ผู้มารับบริการทั้งหมด คน 188,565 16,179 15,190 14,430 15,988 15,221 16,302 14,526 16,103 18,065 19,416 18,500 17,028 196,948 16,412
4. ผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อวัน คน 660 680 638 606 672 640 685 610 677 759 816 777 716 8,276 690
5. ผู้ป่วยนอกทั้งหมด ครั้ง 249,310 20,721 20,035 18,379 20,884 19,220 21,138 18,830 19,489 19,814 21,400 19,293 19,933 239,136 19,928
6. ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ครั้ง 873 871 842 772 877 808 888 791 819 833 899 811 838 10,049 837
7. ผู้ป่วยนอกทั้งหมด คน 165,840 13,944 13,488 12,613 13,596 12,933 14,216 12,765 13,045 13,536 14,493 13,585 13,885 162,099 13,508
8. ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน คน 581 586 587 530 571 543 597 536 548 569 609 571 583 6,810 568
9. จำนวนผู้ป่วยใน คน 13,625 1,242 1,145 997 1,121 1,059 1,224 1,087 1,154 1,127 1,172 1,283 1,213 13,824 1,152
10. จำนวนผู้ป่วยใน ครั้ง 14,331 1,303 1,207 1,049 1,187 1,116 1,274 1,156 1,224 1,187 1,238 1,356 1,142 14,439 1,203
11. จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน คน 236 209 236 191 212 222 200 201 217 213 225 240 217 2,583 215
12. จำนวนวันนอนของผู้ป่วยใน วัน 83,530 6,474 7,083 5,915 6,582 6,202 6,191 6,038 6,714 6,404 6,977 7,425 6,513 78,518 6,543
13. จำนวนวันนอนเฉลี่ยต่อราย วัน 4.76 5.21 6.19 5.93 5.87 5.85 5.05 5.55 5.81 5.68 5.95 5.79 5.37 68.25 5.69
14. อัตราครองเตียงรวม ร้อยละ 67.25 61.42 69.44 56.12 62.45 65.14 58.74 59.19 63.7 62.78 66.19 70.45 63.85 759.47 63.29
15. จำนวนเตียง เตียง 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340.00 340.00
16. อัตราตาย ร้อยละ 2.15 3.14 2.62 3.81 2.94 3.31 2.12 3.22 2.77 2.93 2.39 2.88 2.47 34.60 2.88
17. DRG เฉลี่ย                                
18. ความสมบูรณ์เวชระเบียน                                

ข้อมูลสถิติบริการทั่วไป ปีงบประมาณ 2556
ลำดับ รายการ หน่วยนับ ปี 2555 ปี2556 ปี2556
ต.ค.55 พ.ย.55 ธ.ค.55 ม.ค.56 ก.พ.56 มี.ค.56 เม.ย.56 พ.ค.56 มิ.ย.56 ก.ค.56 ส.ค.56 ก.ย.56 รวม เฉลี่ย
1. ผู้มารับบริการทั้งหมด ครั้ง 299,962 27,468 25,992 23,467 26,184 23,983 25,829 23,544 24,709 25,382 28,961 26,676 26,551 308,746 25,729
2. ผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อวัน ครั้ง 1,050 1,154 1,092 986 1,100 1,008 1,085 989 1,038 1,066 1,217 1,121 1,116 12,972 1,081
3. ผู้มารับบริการทั้งหมด คน 188,370 16,624 15,606 14,668 15,856 15,311 15,711 14,720 15,146 15,623 17,283 16,083 15,934 188,565 15,714
4. ผู้มารับบริการเฉลี่ยต่อวัน คน 660 698 656 616 666 643 660 618 636 656 726 676 669 7,920 660
5. ผู้ป่วยนอกทั้งหมด ครั้ง 240,739 21,644 21,438 19,835 21,784 20,085 21,178 19,447 20,155 20,206 22,265 20,692 20,581 249,310 20,776
6. ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน ครั้ง 843 909 901 833 915 844 890 817 847 849 936 869 865 10,475 873
7. ผู้ป่วยนอกทั้งหมด คน 164,377 14,609 13,945 13,220 14,168 13,683 13,926 13,181 13,543 13,339 14,672 13,777 13,777 165,840 13,820
8. ผู้ป่วยนอกเฉลี่ยต่อวัน คน 576 614 586 555 595 575 585 554 569 560 616 579 579 6,967 581
9. จำนวนผู้ป่วยใน คน 14,504 1,200 1,106 1,126 1,148 1,022 1,104 1,006 1,080 1,068 1,305 1,292 1,168 13,625 1,135
10. จำนวนผู้ป่วยใน ครั้ง 15,251 1,256 1,173 1,185 1,218 1,058 1,150 1,059 1,140 1,121 1,371 1,377 1,223 14,331 1,194
11. จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวัน คน 247 265 271 245 218 218 214 208 234 235 246 239 244 2,837 236
12. จำนวนวันนอนของผู้ป่วยใน วัน 86,532 7,627 7,815 6,981 6,482 5,857 6,412 5,974 6,979 7,043 7,632 7,406 7,322 83,530 6,961
13. จำนวนวันนอนเฉลี่ยต่อราย วัน 4.07 3.85 4.22 4.12 3.92 4.07 4.13 4.03 4.35 6.59 5.85 5.73 6.27 57.13 4.76
14. อัตราครองเตียงรวม ร้อยละ 69.42 67.61 778.45 66.23 61.5 64.05 60.83 58.57 66.21 69.05 72.41 70.27 71.78 806.96 67.25
15. จำนวนเตียง เตียง 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340
16. อัตราตาย ร้อยละ 1.88 1.46 1.72 1.74 2.32 1.2 2.3 2.64 2.22 2.15 2.22 2.44 3.34 25.75 2.15


5 อันดับโรคผู้ป่วยนอก และจำนวนแต่ละโรค
ลำดับ ชื่อโรค ICD10 จำนวน(ครั้ง) จำนวน(คน)
1. Essential (primary) hypertension I10 17,795 6,165
2. Non-insulin-dependent diabetes mellitus E119 15,242 4,345
3. กล้ามเนื้อผิดปกติแบบอื่น M6268 10,212 2,184
4 Acute upper respiratory infections of multiple and unspecified sites J069 9,562 6,747
5. @Diarrhoea and gastroenteritis of presumed infectious origin A099 4,626 3,830

5 อันดับโรคผู้ป่วยใน และจำนวนแต่ละโรค
ลำดับ ชื่อโรค ICD10 จำนวน
1. Other senile cataract H258 446
2. Pneumonia, unspecified J189 331
3. Urinary tract infection, site not specified N390 328
4. Neonatal jaundice from other specified causes P598 310
5. Congestive heart failure I500 254

5 อันดับโรค เสียชีวิต และจำนวนแต่ละโรค
ลำดับ ชื่อโรค ICD10 จำนวน
1. Pneumonia, unspecified J189 62
2. Septicaemia, unspecified (Septic Shock) A419 22
3. Urinary tract infection, site not specified N390 20
4. Acute subendocardial myocardial infarction I214 14
5. Bacterial penumonia, unspeicfied J159 11

5 อันดับโรคผู้ป่วยในแผนกกุมารเวชกรรมและจำนวนแต่ละโรค
ลำดับ ชื่อโรค ICD10 จำนวน
1. Neonatal jaundice from other specified causes P598 310
2. Gastroenteritis and colitis of unspecified origin A099 209
3. Pneumonia, unspecified J189 156
4. Dengue fever [classical dengue] A90 114
5. Febrile convulsions R560 99

5 อันดับโรคผู้ป่วยในแผนกอายุรกรรม และจำนวนแต่ละโรค
ลำดับ ชื่อโรค ICD10 จำนวน
1. Pneumonia, unspecified J189 331
2. Urinary tract infection, site not specified N390 328
3. Congestive heart failure I500 254
4. Gastroenteritis and colitis of unspecified origin A099 183
5. Unstable angina I200 154

5 อันดับโรคแผนกศัลยกรรม และจำนวนแต่ละโรค
ลำดับ ชื่อโรค ICD10 จำนวน
1. Acute appendicitis, other and unspecified K358 105
2. Breast malignant neoplasm, unspecified C509 94
3. Unilateral or unspecified inguinal hernia, without obstruction or gangrene K409 49
4. Necrotising fasciitis, ankle and foot M7267 45
5. Cellulitis of other parts of limb L031 33

5 อันดับโรคแผนกศัลยกรรมกระดูก และจำนวนแต่ละโรค
ลำดับ ชื่อโรค ICD10 จำนวน
1. Other primary gonarthrosis M171 52
2. Fracture of the lower end of radius: closed S5250 47
3. Fracture of other finger: open S6261 35
4. Pertrochanteric fracture: closed S7210 32
5. Fracture of neck of femur: closed S7200 22

5 อันดับโรคแผนกสูตินรีเวชกรรม และจำนวนแต่ละโรค
ลำดับ ชื่อโรค ICD10 จำนวน
1. Spontaneous vertex delivery O800 675
2. Maternal care due to uterine scar from previous surgery O342 159
3. Delivery by elective caesarean section O820 80
4. False labour at or after 37 completed weeks of gestation O471 70
5. False labour before 37 completed weeks of gestation O470 64

5 อันดับโรคแผนกจักษุ และจำนวนแต่ละโรค
ลำดับ ชื่อโรค ICD10 จำนวน
1. Other senile cataract H258 446
Senile nuclear cataract H251 228
2. Pterygium H110 100
3. Primary angle-closure glaucoma H402 13
4. Corneal ulcer H160 11
5. Infantile, juvenile and presenile cataract H260 9

5 อันดับโรค แผนกหูคอจมูก และจำนวนแต่ละโรค
ลำดับ ชื่อโรค ICD10 จำนวน
1. Acute upper respiratory incfection, unspecified J069 2
2. Nontoxic single thyroid nodule E041 2
3. Febrile convulsions R560 1
4. Herpesviral gingivostomatitis and pharyngotonsillitis B002 1
5. Acute bronchiolitis, unsepcified J219 1