ลำดับ หมวดค่าใช้จ่าย ปีงบฯ2558 หมายเหตุ
1. ค่าตอบแทน(Labour Cost)    
  1.1 พัฒนาบุคลากร 3,000,000.00  
    1.1.1 ส่งเจ้าหน้าที่อบรมภายนอก    
    1.1.2 จัดอบรมภายในโรงพยาบาล    
  1.2 ค่าตอบแทน 36,000,000.00  
  1.3 ค่าจ้างชั่วคราว 25,561,760.00  
  รวม 65,561,760.00  
2. งบบำรุงรักษา(maintenance)    
  2.1 ค่าซ่อมแซม 5,000,000.00  
    2.1.1 ส่งซ่อมช่างภายนอกโรงพยาบาล    
    2.1.2 ซ่อมโดยช่างภายในโรงพยาบาล    
  รวม 5,000,000.00  
3. งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์    
  3.1 ปรับปรุงห้องเซิร์ฟเวอร์ 3,000,000.00  
  3.2 ปรับปรุงห้องประชุมและห้อง ARV 189,000.00  
  3.3 ตู้เย็น 6 คิว 6,000.00  
  3.4 ตัวระบายอากาศ 9,000.00  
  3.5 ครุภัณฑ์ 4 รายการ 11,370.00  
  รวม 3,215,370.00  
4. งบดำเนินงาน    
  4.1 วัสดุนอกคลัง ประกอบด้วย    
  4.1.1 วัสดุการแพทย์ 22,065,296.00  
  4.1.2 วัสดุสำนักงาน 26,39,055.00  
  4.1.3 วัสดุงานบ้าน 3,726,379.00  
  4.1.4 วัสดุอาหาร    
    4.1.4.1 อาหารสด 4,445,000.00  
    4.1.4.2 อาหารแห้ง 300,000.00  
  4.1.5 วัสดุโฆษณา 75,000.00  
  4.1.6 วัสดุการเกษตร 10,000.00  
  4.1.7 วัสดุเชื้อเพลิง 2,500,000.00  
  4.1.8 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 44,200.00  
  4.2 วัสดุในคลัง ประกอบด้วย    
  4.2.1 วัสดุงานบ้าน 280,000.00  
  4.2.2 วัสดุสำนักงาน 1,000,000.00  
  4.2.3 วัสดุคอมพิวเตอร์ 25,000.00  
  4.2.4 วัสดุการแพทย์    
    4.2.4.1 วัสดุการแพทย์ทั่วไป 3,000,000.00  
    4.2.4.2 วัสดุฟิล์มน้ำยาล้างฟิล์ม 350,000.00  
  4.2.5 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 10,000,000.00  
  4.2.6 วัสดุเชื้อเพลิง 2,000.00  
  4.2.7 แก็สทางการแพทย์ 2,500  
  4.2.8 วัสดุบริโภค 60,000.00  
  4.2.9 วัสดุชันสูตร 7,000,000.00  
  4.2.10 สารสนเทศ 2,000,000.00  
  4.2.11 เวชภัณฑ์ยา/รายละเอียดแผนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 74,000,000.00  
  4.2.12 สาธารณููปโภค 16,000,000.00  
  รวม 152,021,930.00  
5. ค่าใช้สอย    
  5.1 ค่า Out source/Labour Cost 14,642,000.00  
  5.2 ค่าส่งตรวจชันสูตรภายนอกเโรงพยาบาล 5,000,000.00  
  5.3 ค่าส่งตรวจเอ็กซเรย์ภายนอกโรงพยาบาล 4,000,000.00  
  5.4 ระบบ PACs 1,859,000.00  
  5.5 ระบบ CT Scan 4,000,000.00  
  รวม 29,501,000.00  
6. งบกลาง    
  6.1 ค่าฟิล์ม(ตรวจสุขภาพโรงงานเชิงรุก) 800,000.00  
  รวม 800,000.00  
  สรุปงบประมาณทั้งหมด 256,100,060.00  
7. รายการปรับแผนปี2558    
© Copyright © 2015. All rights reserved .:: CREATE BY IT DEPARTMENT PHOTHARAM HOSPITAL ::.